Pclean-250
Author picture

Power Clean Kraftvask – Effektiv rengjøring av plastbåter, kjøretøy mm.

Del på

Facebook
Twitter
Email
Print

Del på

Facebook
Twitter
Epost
Print

Power Clean
Vannbasert alkalisk vaskemiddel med stort wholesale jerseys bruksområde. Anvendes til rengjøring av alle typer kjøretøy og plastbåter. Spesielt godt egnet til rengjøring i næringsmiddelindustrien til gulv, vegger og produksjonsutstyr. Løser fett, olje, sot og vegetabilsk/animalsk fett.

Type: Kraftig alkalisk rengjøringsmiddel.

Bruksområde: Vannbasert alkalisk vaskemiddel med stort bruksområde. Anvendes til Patrick Kane jersey youth rengjøring av http://www.wholesalerjersey.com alle typer kjøretøy og plastbåter.
Spesielt godt egnet til rengjøring i næringsmiddelindustrien til gulv, vegger og produksjonsutstyr. Løser fett, olje, sot og vegetabilsk/animalsk fett.

Bruksanvisning: Kan påføres med svamp, lavtrykksprøyte eller høytrykk. Dosering: manuell rengjøring 1-30 til 1-100. Lavtrykksprøte 1-20 til 1-50. Høytrykk 1-20 til 1-50. Spyles av med rent vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten. Vanndråper tørkes Detroit Red Wings jerseys av med pusseskinn eller lingnende. La aldri vaskemiddelet tørke på overflaten da dette kan gi skjolder.

Sammensetning:
Kaliumhydroksyd
Fettalkoholetaksilat
Kvartær fettaminetoksilat
2-(2-butoksyetoksy)-etanol

Etsende: Oppevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av sprøytetåke. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
Bruk egnede verneklær, hansker, briller/ansiktsskjerm. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig. Vis etiketten hvis mulig.
Behandle dette kjemikalie og dets emballasje som spesialavfall, og lever til godkjent avfallsanlegg.

pH konsentrert 12,5
pH løsning (3%) 10,9

Dosering: 1-30/ 1-100
Lagring Frostfritt
Holdbarhet 2 år

pdficon Data Sheet  (PDF)

Skroll til toppen

NB!!

Vi er i ferd med å bytte vår Kort-betaling, og derfor er denne for tiden ustabil. Vennligst kontakt oss for å eventuelt benytte VIPPS. Takk